Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63889
Nhan đề: Tác động của tỷ giá đến vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam
Tác giả: Trầm, Thị Xuân Hương
Nguyễn, Thị Kim Liên
Từ khoá: Đầu tư gián tiếp nước ngoài (FPI)
Tỷ giá thực (RER)
VAR
Việt Nam
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng Châu Á;Số 162 .- Tr.35-48
Tóm tắt: Mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm đánh giá tác động của tỷ giá đến vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FPI) vào Việt Nam giai đoạn 2005-2018. Nghiên cứu sử dụng mô hình tự hồi quy véc tơ (VAR) kiểm định tác động của tỷ giá thực đến vốn FPI dựa trên dữ liệu thứ cấp được thu thập được từ Thống kê Tài chính quốc tế (IFS). Kết quả nghiên cứu cho thấy, sự mất giá VND ở độ trễ một kỳ có tác động làm tăng vốn FPI vào Việt Nam, trong khi sự mất giá VND ở độ trễ hai kỳ có tác động làm giảm vốn FPI vào Việt Nam. Đồng thời, vốn FPI còn bị tác động bởi các cú sốc khủng hoảng tài chính toàn cấu và bởi chính yếu tổ FPI trong quá khứ.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63889
ISSN: 1859-3682
Bộ sưu tập: Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.81 MBAdobe PDF
Your IP: 44.222.189.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.