Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63889
Title: Tác động của tỷ giá đến vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam
Authors: Trầm, Thị Xuân Hương
Nguyễn, Thị Kim Liên
Keywords: Đầu tư gián tiếp nước ngoài (FPI)
Tỷ giá thực (RER)
VAR
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng Châu Á;Số 162 .- Tr.35-48
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm đánh giá tác động của tỷ giá đến vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FPI) vào Việt Nam giai đoạn 2005-2018. Nghiên cứu sử dụng mô hình tự hồi quy véc tơ (VAR) kiểm định tác động của tỷ giá thực đến vốn FPI dựa trên dữ liệu thứ cấp được thu thập được từ Thống kê Tài chính quốc tế (IFS). Kết quả nghiên cứu cho thấy, sự mất giá VND ở độ trễ một kỳ có tác động làm tăng vốn FPI vào Việt Nam, trong khi sự mất giá VND ở độ trễ hai kỳ có tác động làm giảm vốn FPI vào Việt Nam. Đồng thời, vốn FPI còn bị tác động bởi các cú sốc khủng hoảng tài chính toàn cấu và bởi chính yếu tổ FPI trong quá khứ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63889
ISSN: 1859-3682
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.81 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.