Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6391
Nhan đề: Ảnh Hưởng của plasma lạnh đến mật độ vi sinh trong bể nuôi cá lóc (Channa Striata)
Tác giả: Phạm, Thị Tuyết Ngân
Nhữ, Hồng Hảo
Từ khoá: Nuôi trồng thủy sản
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài được thực hiện nhằm nghiên cứu khả năng xử lý nước cấp cho sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản bằng plasma lạnh. Nghiên cứu gồm 2 thí nghiệm. Thí nghiệm 1 gồm nghiệm thức bể nuôi cá lóc (được xử lý nước đầu vào bằng plasma lạnh) và ao nguồn (đối chứng- không xử lý nước). Mẫu nước được thu định kỳ 1 tuần/lần để phân tích mật độ vi sinh vật. Thí nghiệm 2 gồm 1 nghiệm thức xử lý nước đầu vào (bằng plasma lạnh) và 1 bể đối chứng (không xử lý nước), cả 2 nghiệm thức đều được thả nuôi cá lóc với cùng mật độ, chăm sóc theo dõi như nhau. Mẫu nước được thu vào 7 ngày và 4 ngày cuối trước khi cá xuất bán. Mật độ vi sinh vật trong nước được phân tích bằng phương pháp đếm khuẩn lạc trên đĩa thạch. Thí nghiệm 1 mật độ vi khuẩn của bể xử lý hầu như cao hơn nguồn vì bể xử lý được bố trí cá lóc còn nguồn thì không, mật độ tổng vi khuẩn dao động 3,47- 6,68 log(CFU/mL), cao nhất ở tuần thứ 9 nhưng sau đó giảm đáng kể do được thay 50% nước mỗi tuần. Qua kết quả của thí nghiệm 2, khi cả 4 chỉ tiêu đều cho kết quả là mật độ vi sinh của xử lý có xu hướng giảm dần về sau và luôn luôn thấp hơn có ý nghĩa thống kê (P<0,05) với đối chứng thì có thể ít nhiều khẳng định khả năng xử lý vi sinh vật trong nước của plasma lạnh.
Mô tả: 14tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6391
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
657.88 kBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.