Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6392
Title: Biến động mật độ vi sinh theo sự biến đổi độ mặn trong hệ thống bể mô phỏng
Authors: Phạm, Thị Tuyết Ngân
Nguyễn, Hoàng Quí
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Thí nghiệm được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng của độ mặn lên sự biến động mật độ tổng khuẩn, Bacillus spp., Lactobacillus spp., tổng Vibrio spp., Vibrio parahaemolyticus và Vibrio cholerae trên bể mô phỏng ở các độ mặn khác nhau (0, 10, 20, 30‰, nước biển 30‰). Thí nghiệm gồm 5 nghiệm thức với 3 lần lặp lại. Bể có thể tích 500 lít, được bố trí ngoài trời, duy trì độ mặn ổn định. Bùn được lấy từ dưới sông, bố trí vào bể mô phỏng môi trường tự nhiên. Kết quả ghi nhận, mật độ tổng vi khuẩn ở nghiệm thức 0‰ và 10‰ cao hơn không đáng kể so với các nghiệm thức còn lại (p>0.05) và dao động trong khoảng 103 -104 CFU/mL. Bên cạnh đó, có sự khác biệt về mật độ vi khuẩn Bacillus spp. giữa các nghiệm thức (p<0,05), nghiệm thức 0‰ đạt giá trị cao nhất (3,4×103 CFU/mL) . Sự sinh trưởng của vi khuẩn Lactobacillus spp. được theo dõi đạt mật độ tương đối thấp (102 CFU/mL) và không có sự sai khác giữa các độ mặn (p>0,05). Tuy nhiên, ở nghiệm thức nước ngọt tổng Vibrio spp., V.parahaemolyticus và V.cholerae đạt mật số thấp hơn có ý nghĩa so với các nghiệm thức nước lợ-mặn (p<0,05). Nhìn chung, các loài Vibrio spp., V. parahaemolyticus và V. cholerae phát triển mạnh trong điều kiện môi trường nước lợ 10‰.
Description: 10tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6392
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
533.09 kBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.