Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6394
Title: Bổ sung natri-citrate trong ương cá lóc (Channa Striata) từ hương lên giống
Authors: Trần, Nguyễn Hải Nam
Huỳnh, Thanh Tới
Nguyễn, Trọng Nghĩa
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Mục tiêu của thí nghiệm nhằm đánh giá sử dụng natri citrate trong ương nuôi cá lóc (Channa striata). Năm nghiệm thức (NT) được thực hiện với việc bổ sung natri citrate vào thức ăn với lượng: 0g (NT1), 5g (NT2), 10g (NT3), 15g (NT4) và 20g/kg thức ăn (NT5), mỗi nghiệm thức được lặp lại 03 lần. Chiều dài và khối lượng ban đầu của cá là 5,82±0,69 cm/cá thể và 1,56±0,37 g/cá thể. Kết quả sau 28 ngày ương cho thấy, natri citrate không ảnh hưởng đến tỉ lệ sống của cá, tỉ lệ sống của cá sai biệt không có ý nghĩa (p>0,05) giữa các nghiệm thức. Chiều dài của cá trong tất cả nghiệm thức cho ăn bằng natri citrate có cải thiện không đáng kể so với cá ở nghiệm thức đối chứng, khối lượng cá giảm đi khi bổ sung natri citrate với hàm lượng cao hơn 5g/kg thức ăn. Nhưng chất lượng cá có cải thiện, tỉ lệ sống của cá ở các nghiệm thức cho ăn có bổ sung natri citrate đều cao hơn cá ở nghiệm đối chứng (NT1) sau khi sốc formaline 1h, ngoại trừ tỉ lệ sống ở nghiệm thức NT5 thấp hơn có ý nghĩa so với cá ở NT1. Kết quả thí nghiệm cho thấy khi bổ sung natri citrate với liều 5-20 g/kg thức ăn không có cải thiện về khối lượng cá nhưng có thể cải thiện chất lượng cá.
Description: 11tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6394
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
711.41 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.