Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6394
Nhan đề: Bổ sung natri-citrate trong ương cá lóc (Channa Striata) từ hương lên giống
Tác giả: Trần, Nguyễn Hải Nam
Huỳnh, Thanh Tới
Nguyễn, Trọng Nghĩa
Từ khoá: Nuôi trồng thủy sản
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Mục tiêu của thí nghiệm nhằm đánh giá sử dụng natri citrate trong ương nuôi cá lóc (Channa striata). Năm nghiệm thức (NT) được thực hiện với việc bổ sung natri citrate vào thức ăn với lượng: 0g (NT1), 5g (NT2), 10g (NT3), 15g (NT4) và 20g/kg thức ăn (NT5), mỗi nghiệm thức được lặp lại 03 lần. Chiều dài và khối lượng ban đầu của cá là 5,82±0,69 cm/cá thể và 1,56±0,37 g/cá thể. Kết quả sau 28 ngày ương cho thấy, natri citrate không ảnh hưởng đến tỉ lệ sống của cá, tỉ lệ sống của cá sai biệt không có ý nghĩa (p>0,05) giữa các nghiệm thức. Chiều dài của cá trong tất cả nghiệm thức cho ăn bằng natri citrate có cải thiện không đáng kể so với cá ở nghiệm thức đối chứng, khối lượng cá giảm đi khi bổ sung natri citrate với hàm lượng cao hơn 5g/kg thức ăn. Nhưng chất lượng cá có cải thiện, tỉ lệ sống của cá ở các nghiệm thức cho ăn có bổ sung natri citrate đều cao hơn cá ở nghiệm đối chứng (NT1) sau khi sốc formaline 1h, ngoại trừ tỉ lệ sống ở nghiệm thức NT5 thấp hơn có ý nghĩa so với cá ở NT1. Kết quả thí nghiệm cho thấy khi bổ sung natri citrate với liều 5-20 g/kg thức ăn không có cải thiện về khối lượng cá nhưng có thể cải thiện chất lượng cá.
Mô tả: 11tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6394
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
711.41 kBAdobe PDF
Your IP: 75.101.173.236


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.