Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63957
Title: Công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng
Authors: Bùi, Thị Long
Keywords: An ninh mạng
Quản lý nhà nước
Chính sách
Pháp luật
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 284 .- Tr.80-83
Abstract: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xác định: chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, đẩy lùi các loại tội phạm; sẳn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, an ninh mạng. Để thực hiện chủ trương của Đảng, Việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng hiện nay đóng vai trò quan trọng, cấp thiết hơn lúc nào hết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63957
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
757.5 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.