Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64021
Title: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh di sản tư tưởng vô giá đối với nông dân Việt Nam
Authors: Trần, Trọng Thơ
Nguyễn, Danh Lợi
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Di chúc
Nông dân Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 347 .- Tr.36-40
Abstract: Chủ tịch Hồ Chí Minh-Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất đã cống hiến trọn đời mình cho cho sự nghiệp đấu tranh vì quyền bình đẳng giữa các dân tộc, vì hòa bình và tiến bộ của nhân dân thế giới. Trước khi về cõi vĩnh hằng, Người đã để lại cho Đảng ta, dân tộc ta một quốc bảo-bản Di chúc vô giá¹. Đó là những lời căn dặn, chỉ dẫn chứa đựng tư tưởng lớn, niềm tin và tình cảm cao đẹp của Người với mong muốn toàn dân đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng, đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, "xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới"². Bản Di chúc thể hiện những tình cảm sâu nặng của Người với toàn thể cộng đồng dân tộc Việt Nam, trong đó có giai cấp nông dân.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64021
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
871.32 kBAdobe PDF
Your IP: 34.236.191.0


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.