Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64054
Title: Vai trò của tỷ giá CNY: Kênh dẫn tác động tràn chính sách tiền tệ Trung Quốc đến Châu Á và Việt Nam
Authors: Phạm, Thị Tuyết Trinh
Bùi, Thị Thiện Mỹ
Lê, Phan Ái Nhân
Keywords: BVAR
Tác động tràn chính sách tiền tệ
Trung Quốc
Tỷ giá
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 268 .- Tr.11-22
Abstract: Nghiên cứu làm sáng tỏ vai trò của tỷ giá Nhân dân tệ (CNY) đối với 10 nền kinh tế Châu Á và Việt Nam trong giai đoạn quý 1 năm 2002 quý 3 năm 2018 ở khía cạnh kênh dẫn tác động tràn từ chính sách tiền tệ Trung Quốc bằng phương pháp tự hồi quy vectơ ứng dụng thống kê Bayes (BVAR). Kết qủa nghiên cứu cho thấy kênh tỷ giá có dẫn ảnh hưởng từ chính sách tiền tệ Trung Quốc đến Châu Á và Việt Nam. Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBC) thắt chặt tiền tệ làm CNY lên giá: tuy nhiên, do kênh tỷ giá chịu lấn át hớt các kênh khác, cán cân thương mại Trung Quốc được cải thiện chứ không xấu đi như kỳ vọng. Mặt khác, tỷ giá CNY thay đổi cùng kéo theo sự thay đổi tỷ giá các nước Châu Á (trừ Việt Nam) do những lo ngại đồng tiền nước mình lên giá so với CNY làm ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh thương mại.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64054
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.89 MBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.