Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64057
Title: Đặc điểm hội đồng quản trị và thông tin bất cân xứng: Ảnh hưởng điều tiết của loại hình doanh nghiệp
Authors: Phan, Bùi Gia Thủy
Nguyễn, Trần Phúc
Ngô, Vi Trọng
Keywords: Thành phần lựa chọn ngược
Thông tin bất cân xứng
Đặc điểm hội đồng quản trị
Quản trị công ty
Thành viên hội đồng quản trị độc lập
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 268 .- Tr.33-42
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện với mục đích ước lượng sự tác động của đặc điểm hội đồng quản trị gồm: thành viên hội đồng quản trị độc lập không điều hành và trình độ học vấn đến thông tin bất cân xứng. Trên cơ sở phân tích một mẫu gồm 161 công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2009 - 2015 tương ứng 1019 quan sát, kết quả nghiên cứu cho thấy thành viên hội đồng quản trị độc lập không điều hành và trình độ học vấn của hội đồng quản trị ảnh hưởng đến thông tin bất cân xứng chịu sự điều tiết của loại hình doanh nghiệp, gồm công ty có và không có vốn Nhà nước. Ngoài ra, ở nhóm gồm các công ty không có vốn Nhà nước, đặc điểm độc lập và trịnh độ học vấn cuả hội đồng quản trị tác động ngược chiều đến thông tin bất cân xứng, trong khi sự tác động này không có ý nghĩa đối với nhóm gồm các công ty có vốn Nhà nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64057
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.84 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.