Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64059
Title: Ảnh hưởng của phương pháp chọn mẫu đối với kết quả dự báo khó khăn tài chính cho các công ty niêm yết
Authors: Vũ, Thị Loan
Đinh, Hồng Linh
Nguyễn, Thu Nga
Keywords: Dự báo
Khó khăn tài chính
Mô hình Logistic
Phương pháp chọn mẫu
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 268 .- Tr.43-50
Abstract: Nghiên cứu này được tiến hành nhằm xây dựng mô hình dự báo khó khăn tài chính cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam có tính đến tác động của phương pháp chọn mẫu đến kết quả dự báo của mô hình. Các công ty gặp khó khăn tài chính là các công ty bị huỷ niêm yết bắt buộc do thua lỗ trong ba năm liên tiếp hoặc lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ. Sử dụng cùng kỹ thuật dự báo Binary logistic, ba mô hình được xây dựng tương ứng với ba trường hợp số lượng công ty không gặp khó khăn tài chính bằng gắp đôi và gấp ba lần số lượng công ty khó khăn tài chính trong mẫu nghiên cứu. Kết quả phân tích cho thấy, khi số lượng công ty không gặp khó khăn tài chính lãi chính tăng dần thì khả năng dự báo chính xác của mô hình càng cao.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64059
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.39 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.