Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64059
Nhan đề: Ảnh hưởng của phương pháp chọn mẫu đối với kết quả dự báo khó khăn tài chính cho các công ty niêm yết
Tác giả: Vũ, Thị Loan
Đinh, Hồng Linh
Nguyễn, Thu Nga
Từ khoá: Dự báo
Khó khăn tài chính
Mô hình Logistic
Phương pháp chọn mẫu
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 268 .- Tr.43-50
Tóm tắt: Nghiên cứu này được tiến hành nhằm xây dựng mô hình dự báo khó khăn tài chính cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam có tính đến tác động của phương pháp chọn mẫu đến kết quả dự báo của mô hình. Các công ty gặp khó khăn tài chính là các công ty bị huỷ niêm yết bắt buộc do thua lỗ trong ba năm liên tiếp hoặc lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ. Sử dụng cùng kỹ thuật dự báo Binary logistic, ba mô hình được xây dựng tương ứng với ba trường hợp số lượng công ty không gặp khó khăn tài chính bằng gắp đôi và gấp ba lần số lượng công ty khó khăn tài chính trong mẫu nghiên cứu. Kết quả phân tích cho thấy, khi số lượng công ty không gặp khó khăn tài chính lãi chính tăng dần thì khả năng dự báo chính xác của mô hình càng cao.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64059
ISSN: 1859-0012
Bộ sưu tập: Kinh tế & Phát triển

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.39 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.174


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.