Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64061
Title: Vận dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp: Các nhân tố tác động và ảnh hưởng của nó đến hiệu quả kinh doanh
Authors: Nguyễn, Thu Hiền
Keywords: Hiệu quả kinh doanh
Doanh nghiệp
Kế toán quản trị
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 268 .- Tr.51-60
Abstract: Nghiên cứu nhằm phát hiện và cung cấp bằng chứng về mối quan hệ nhân quả giữa các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị và ảnh hưởng của nó đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp ở Việt Nam. Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu được thu thập từ kết quả khảo sát tại 222 doanh nghiệp và được xử lý bằng phần mềm SPSS 20, AMOS 20 để kiểm định mức độ phù hợp của thang đo, mô hình lý thuyết thông qua hệ số tin cậy Cronbachs Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), nhân tố khẳng định (CFA) và mô hình phương trình cấu trúc (SEM). Kết quả nghiên cứu cho thấy có 05 nhân tố tác động đến khả năng vận dụng kế toán quản trị vào doanh nghiệp, trong đó quy mô doanh nghiệp tác động mạnh nhất và trình độ nhân viên kế toán tác động yếu nhất trong nhóm các nhân tố. Đồng thời, việc vận dụng các kỹ thuật kế toán quản trị như: chi phí, dự toán, đánh giá hiệu suất, chiến lược và hỗ trợ quá trình ra quyết định sẽ góp phần cải thiện, nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64061
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.9 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.