Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64061
Nhan đề: Vận dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp: Các nhân tố tác động và ảnh hưởng của nó đến hiệu quả kinh doanh
Tác giả: Nguyễn, Thu Hiền
Từ khoá: Hiệu quả kinh doanh
Doanh nghiệp
Kế toán quản trị
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 268 .- Tr.51-60
Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm phát hiện và cung cấp bằng chứng về mối quan hệ nhân quả giữa các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị và ảnh hưởng của nó đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp ở Việt Nam. Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu được thu thập từ kết quả khảo sát tại 222 doanh nghiệp và được xử lý bằng phần mềm SPSS 20, AMOS 20 để kiểm định mức độ phù hợp của thang đo, mô hình lý thuyết thông qua hệ số tin cậy Cronbachs Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), nhân tố khẳng định (CFA) và mô hình phương trình cấu trúc (SEM). Kết quả nghiên cứu cho thấy có 05 nhân tố tác động đến khả năng vận dụng kế toán quản trị vào doanh nghiệp, trong đó quy mô doanh nghiệp tác động mạnh nhất và trình độ nhân viên kế toán tác động yếu nhất trong nhóm các nhân tố. Đồng thời, việc vận dụng các kỹ thuật kế toán quản trị như: chi phí, dự toán, đánh giá hiệu suất, chiến lược và hỗ trợ quá trình ra quyết định sẽ góp phần cải thiện, nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64061
ISSN: 1859-0012
Bộ sưu tập: Kinh tế & Phát triển

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.9 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.