Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64102
Title: Chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Myanmar giai đoạn 2011 – 2018
Authors: Nguyễn, Xuân Tùng
Keywords: Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Chính sách
Myanmar
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 10 .- Tr.63-69
Abstract: Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là nguồn vốn quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, đặc biệt với những nước đang phát triển. Trong những năm qua, Chính phủ Myanmar đã thực hiện hàng loạt chính sách kinh tế, trong đó có chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài như giảm thuế, ban hành Luật đầu tư mới, cải thiện môi trường đầu tư,… nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Bài viết tập trung phân tích chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Myanmar giai đoạn 2011 – 2018, đồng thời chỉ ra những thành tựu, hạn chế và một số giải pháp giúp tăng cường thu hút vốn đầu tư vào quốc gia này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64102
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.05 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.