Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6418
Title: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH MÔ HÌNH CHUYÊN CANH LÚA VÀ TRỒNG XOÀI KEO CỦA NÔNG HỘ TẠI XÃ KHÁNH BÌNH HUYỆN AN PHÚ TỈNH AN GIANG
Authors: Pham, Cong Huu
Pham, Hoai Phương
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2018
Publisher: Dai hoc Can Tho
Abstract: Hiện nay nông dân nên chuyên canh lúa hay xoài keo là vấn đề cần nghiên cứu đề nâng cao thu nhập nông hộ. Mục tiêu chính nghiên cứu này là đánh giá hiệu quả tài chính mô hình chuyên canh lúa và xoài keo, các nguyên nhân dẫn đến hiệu quả canh tác lúa và xoài keo kém hiệu quả, đồng thời đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả mô hình nâng cao thu nhập cho nông dân các phương pháp thảo luận nhóm tập trung, phỏng vấn bán cấu trúc và điều tra nông hộ để thu thập thông tin và dữ liệu. Các thông tin và dữ liệu đã được phân tích bằng phương pháp thống kê mô tả, phương pháp so sánh trị số trung bình (T-TEST), phương pháp hồi qui đa biến và phân tích SWOT. Kết quả nghiên cứu cho thấy cả 2 mô hình đều có lợi nhuận để nâng cao thu nhập cho nông hộ, trong đó lợi nhuận mô hình chuyên canh lúa thấp hơn môn hình trồng xoài keo. Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của mô hình chuyên canh lúa là chi phí chuẩn bị đất, chi phí phân và chi phí lao động gia đình, trong khi nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận có ý nghĩa thống kê của mô hình trồng xoài keo là biến trình độ học vấn, chi phí phân, chi phí thuốc bảo vệ thực vật và chi phí thuê lao động. Khó khăn chính của mô hình chuyên canh lúa là dịch hại và bị thương lái ép giá, trong khi khó khăn chính của xoài là dịch hại và thiếu kỹ thuật canh tác. Từ khóa: Hiệu quả tài chính, trồng xoài keo, chuyên canh lúa và nhân tố ảnh hưởng.
Description: 76tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6418
Appears in Collections:Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.31 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.