Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64225
Title: Phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam trong bối cảnh hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Keywords: Phát triển văn hóa
Xây dựng con người Việt Nam trong bối cảnh hiện nay
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 29 .- Tr.62-64
Abstract: Con người sáng tạo ra văn hóa và văn hóa thông qua các chức năng của mình đã tác động trở lại con người, trởt thành công cụ hoàn thiện con người và xã hội. Bởi vậy, muốn phát triển văn hóa, điều cốt lõi là phải xây dựng con người - chủ thể sáng tạo văn hóa - đủ phẩm cách, trí tuệ, thẩm mỹ; ngược lại, muôn hoàn thiện con người cũng không thể bỏ qua ảnh hưởng to lớn của những giá trị văn hóa tiên tiên, đậm tính nhân văn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64225
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
687.07 kBAdobe PDF
Your IP: 44.192.247.184


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.