Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64245
Nhan đề: Một số vấn đề trong đầu tư xây dựng cơ bản cho lĩnh vực thủy lợi từ nguồn NSNN tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tác giả: Lê, Hoàng Anh
Từ khoá: Một số vấn đề trong đầu tư xây dựng cơ bản
Lĩnh vực thủy lợi từ nguồn NSNN
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 29 .- Tr.81-83
Tóm tắt: Thực tế cho thấy, các công trình thủy lợi được xây dựng qua các giai đoạn lịch sử, hình thành một bộ phận kết cấu hạ tầng nông nghiệp quan trọng khắp mọi miền của đất nước đã góp phần quan trọng đưa nước ta từ chỗ thiếu thốn lương thực đến trở thành một quốc gia mạnh về sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện nguồn vốn từ ngân sách nhà nhà nước (NSNN) trong lĩnh vực thủy lợi vẫn còn nhiều bất cấp, như: tỷ lệ giải ngân còn thấp, thất thoát vẫn diễn ra... Để khắc phục những tồn tại, hạn chế này, thời gian tới cần triển khai dồng bộ nhiều giải pháp.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64245
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
673.14 kBAdobe PDF
Your IP: 54.91.62.236


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.