Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64245
Title: Một số vấn đề trong đầu tư xây dựng cơ bản cho lĩnh vực thủy lợi từ nguồn NSNN tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Authors: Lê, Hoàng Anh
Keywords: Một số vấn đề trong đầu tư xây dựng cơ bản
Lĩnh vực thủy lợi từ nguồn NSNN
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 29 .- Tr.81-83
Abstract: Thực tế cho thấy, các công trình thủy lợi được xây dựng qua các giai đoạn lịch sử, hình thành một bộ phận kết cấu hạ tầng nông nghiệp quan trọng khắp mọi miền của đất nước đã góp phần quan trọng đưa nước ta từ chỗ thiếu thốn lương thực đến trở thành một quốc gia mạnh về sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện nguồn vốn từ ngân sách nhà nhà nước (NSNN) trong lĩnh vực thủy lợi vẫn còn nhiều bất cấp, như: tỷ lệ giải ngân còn thấp, thất thoát vẫn diễn ra... Để khắc phục những tồn tại, hạn chế này, thời gian tới cần triển khai dồng bộ nhiều giải pháp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64245
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
673.14 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.