Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6424
Nhan đề: Phân tích hiện trạng sản xuất và giải pháp nâng cao thu nhập cho nông hộ sản xuất cam sành xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
Tác giả: Đỗ, Văn Hoàng
Võ, Quốc Cường
Từ khoá: Khuyến nông
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường ĐHCT
Tóm tắt: Đề tài “Phân tích hiện trạng sản xuất và giải pháp nâng cao thu nhập cho nông hộ sản xuất cam sành xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang” được thực hiện để tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của nông hộ và từ đó xem mô hình có hiệu quả như thế nào để khuyến khích nông hộ duy trì và phát triển mô hình hơn. Bài nghiên cứu dùng phương pháp chọn mẫu thuận tiện với 45 mẫu khảo sát các nông hộ tại xã Phú Hữu, huyên Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Và sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phương pháp hồi quy tuyến tính đa biến để tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của mô hình từ các số liệu qua khảo sát 45 nông hộ ở địa bàn nghiên cứu. Kết quả phân tích cho thấy, lợi nhuận trung bình trồng cam sành của nông hộ thu được là 7.937.776 nghìn đồng/1000m2/năm (có cả chi phí lao động gia đình). Kết quả phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của nông hộ là chi phí phân, chi phí lao động thuê, năng suất, giá bán. Qua kết quả nghiên cứu và sử dụng phần mềm SPSS để phân tích số liệu thì đã tìm ra 04 nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của mô hình. Và đã đề xuất cũng như giải pháp giúp mô hình phát triển hơn. Dựa trên kết quả nghiên cứu, từ những hiện trạng và các nhân tố ảnh hưởng đến mô hình cũng như các khoảng chi phí và lợi nhuận, từ đó ta sử dụng phương pháp swot để tìm ra các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức để đề ra các chiến lược cụ thể để giúp nâng cao và phát triển mô hình hơn.
Mô tả: 61tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6424
ISSN: B1510559
Bộ sưu tập: Khoa Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.65 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.