Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6431
Title: Phân tích hiện trạng sản xuất và mức độ hài lòng của nông dân đối với hoạt động khuyến nông liên quan đến sản xuất lúa tại huyện vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.
Authors: Cao, Quốc Nam
Nguyễn, Thị Thùy Linh
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2018
Publisher: Trường ĐHCT
Abstract: Đề tài “Phân tích hiện trạng sản xuất và mức độ hài lòng của nông dân đối với hoạt động Khuyến nông liên quan đến sản xuất lúa tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang” được thực hiện nhằm đánh giá được tình hình sản xuất của mô hình canh tác lúa trên địa bàn huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang trong thời gian qua; Phân tích các hoạt động Khuyến nông và mức độ hài lòng của người dân đối với công tác Khuyến nông phục vụ mô hình canh tác lúa trên địa bàn nghiên cứu; Phân tích các trở ngại khó khăn, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm cải tiến công tác Khuyến nông, nâng cao hiệu quả sản xuất của mô hình canh tác lúa. Đề tài phỏng vấn trực tiếp ngẫu nhiên 70 nông hộ áp dụng mô hình canh tác lúa ở huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Thời gian thu thập số liệu thứ cấp trong vòng 3 đến 5 năm qua và số liệu sơ cấp là vụ lúa Thu Đông năm 2018. Đề tài sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phân tích nhân tố khám phá EFA và phương trình hồi qui tuyến tính bội (dựa vào 5 mức độ đánh giá của thang đo Likert được thiết kế từ 1 đến 5) để phân tích các hoạt động Khuyến nông và mức độ hài lòng của người dân đối với công tác Khuyến nông phục vụ mô hình canh tác lúa. Kết quả khảo sát 70 hộ áp dụng mô hình canh tác lúa ở huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang cho thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa về đặc điểm nông hộ giữa hai xã Vị Đông và Vị Thanh: số nhân khẩu, tuổi, số lao động, nam và nữ, kinh nghiệm trồng lúa, trình độ học vấn, diện tích trồng lúa Thu Đông. Trong 3 năm trở lại đây diện tích và sản lượng lúa cả năm tại 2 xã Vị Đông và Vị Thanh có sự thay đổi, theo hướng giảm diện tích nhưng tăng sản lượng. Các hoạt động Khuyến nông liên quan đến mô canh tác lúa trong vòng 3 đến 5 năm qua chủ yếu là: hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật (Tập huấn, hội thảo, trình diễn và nhân rộng mô hình), thông tin tuyên truyền, tư vấn dịch vụ và quản lý sản xuất. Qua kết quả thống kê mô tả về mức độ hài lòng của người dân đối với các hoạt động Khuyến nông thì phần lớn người dân đánh giá từ mức 3 đến mức 4 (không có ý kiến đến hài lòng). Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA và hồi qui cho thấy các nhân tố: Chất lượng chuyển giao khoa học kỹ thuật, Tư vấn dịch vụ và Nội dung tập huấn có ảnh hưởng tuyến tính thuận đến mức độ hài lòng chung là năng suất lúa, thu nhập ròng và công tác Khuyến nông đáp ứng nhu cầu mong đợi của người dân. Các trở ngại khó khăn mà người dân gặp phải khi tiếp cận và ứng dụng các khuyến cáo từ các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật gồm: thiếu thử nghiệm, trình diễn, người dân ít gặp cán bộ Khuyến nông, mạng lưới Khuyến nông mỏng, cán bộ Khuyến nông chưa liên kết chặt chẽ với nông dân, Khuyến nông chưa cung cấp thông tin thị trường, chưa tìm đầu ra cho sản phẩm. Đề tài đề xuất một số giải phải để cải tiến công tác Khuyến nông: - Các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật: tập huấn lý thuyết đi đôi với thực hành. Cán bộ Khuyến nông đến gặp nông dân thường xuyên hay tăng cường trao đổi qua internet, facebook, zalo.... - Chất lượng chuyển giao khoa học kỹ thuật: cải thiện cơ sở vật, chất lượng tài liệu và phương tiện nghe nhìn. Cán bộ Khuyến nông tiếp tục nâng cao kiến thức, giải đáp thắc mắc, tạo không khí gần gũi, thân thiết với người dân. - Tư vấn dịch vụ: Cán bộ Khuyến nông cần tư vấn cho nông dân nên chọn giống lúa kháng sâu, bệnh, giảm mật độ sạ và bón phân cân đối để hạn chế sâu, bệnh hại và chi phí sử dụng thuốc trong quá trình sản xuất. Tư vấn về các trở ngại, khó khăn và tìm giải pháp cải tiến thích hợp. - Tăng cường mạng lưới Khuyến nông ở xã, cán bộ Khuyến nông liên kết chặt chẽ hơn với người dân, cung cấp thông tin thị trường, giá cả và tìm đầu ra ổn định.
Description: 79tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6431
ISSN: B1510570
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.05 MBAdobe PDF
Your IP: 34.232.63.94


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.