Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6435
Title: Khảo sát sự sinh trưởng và phát triển của cúc Tiger ( Chrysanthemum SP.) trên các loại dinh dưỡng tại làng hoa Phó Thọ, Thành Phố Cần Thơ.
Authors: Đỗ, Thị Xuân
Nguyễn, Hoàng Anh Đạt
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2018
Publisher: Trường ĐHCT
Abstract: Cúc Tiger là loại cây hoa mang lại nhiều giá trị cho người Việt Nam, ngoài việc trang trí vào dịp tết, trang trí phòng thì hoa cúc Tiger còn dùng để làm các loại thuốc trị bệnh hoặc làm trà. Vì thế nhu cầu về hoa cúc Tiger rất cao, để đáp ứng nhu cầu đó đề tài được thực hiện với mục tiêu xác định loại dinh dưỡng phù hợp cho cây cúc Tiger giúp cây sinh trưởng và phát triển hiệu quả trong điều kiện nhà màng. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 nghiệm thức (NT) và 4 lần lặp lại cho mỗi NT bao gồm: NT1: NPK (20 – 20 – 15) + TE; NT2: NPK (20 – 20 – 15) + TE + Humic (hữu cơ vi sinh); NT3: NPK (20 – 20 – 15) + TE + KNO3. Kết quả thí nghiệm cho thấy, loại dinh dưỡng ở NT2 cho số lá, kích thước hoa nở, thời gian lưu hoa trên cây tốt hơn hơn so với các NT còn lại và thích hợp cho trồng cúc Tiger trong điều kiện nhà màng tại Làng hoa Phó Thọ, thành phố Cần Thơ. Kết quả nghiên cứu cho thấy chế độ dinh dưỡng cho cây cúc Tiger sử dụng kết hợp phân vô cơ và phân hữu cơ giúp cải thiện sự sinh trưởng và phát triển của cây hoa cúc Tiger trong điều điều kiện nhà màng.
Description: 35tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6435
ISSN: B1510203
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.85 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.