Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6437
Title: Đánh giá thực trạng sản xuất và giải pháp phát triển bưởi năm roi xã Phú Hữu huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang
Authors: Đỗ, Văn Hoàng
Huỳnh, Lê Ngọc Trâm
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2018
Publisher: Trường ĐHCT
Abstract: Đề tài nghiên cứu về “ Đánh giá thực trạng sản xuất và giải pháp phát triển bưởi Năm Roi xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang” nhằm đánh giá thực trạng sản xuất, phân tích hiệu quả tài chính và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của nông hộ tại địa bàn nghiên cứu. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển bưởi Năm Roi xã Phú Hữu. Kết quả đánh giá thực trạng sản xuất cho thấy diện tích trồng bưởi Năm Roi trung bình là 4.210m2 /hộ, diện tích trồng bưởi cao nhất là 10.000m2 /hộ và diện tích trồng bưởi thấp nhất là 1.500m2/hộ. Kết quả phân tích cho thấy các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính trong sản xuất bưởi Năm Roi là trình độ học vấn năng suất bưởi, giá bán, chi phí thuốc nông dược, chi phí bón phân, ngược lại các yếu tố không ảnh hưởng là số lần tập huấn, diện tích canh tác bưởi, chi phí lao động, chi phí giống. Qua kết quả nghiên cứu cho thấy trồng bưởi mang lại nhiều thuận lợi cho nông hộ về lợi nhuận đạt được tương đối cao, vùng trồng bưởi nổi tiếng và đã có thương hiệu, nông hộ có kinh nghiệm trồng bưởi lâu năm, kỷ thuật trồng tốt đó là những yếu tố đạt được trong quá trình nghiên cứu. Đối với những mặt chưa đạt được là nguồn thông tin khoa học kỹ thuật mà nông hộ tiếp cận chủ yếu từ người thân và bạn bè. Dù vậy, nhưng các hộ trồng bưởi lại nhanh nhẹn trong áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và mang lại hiệu quả khá cao. Ngoài ra, chi phí sản xuất trong mô hình còn khá cao, nông hộ chưa giảm được chi phí đầu vào trong sản xuất và ổn định đầu ra cho nông hộ. Dựa trên kết quả nghiên cứu, đề xuất nông hộ nên sử dụng các yếu tố đầu vào phù hợp để đạt hiệu quả. Nông hộ nên tích cực tham gia các tổ chức tập huấn tại địa phương, đặc biệt là hội nông dân, tổ hợp tác. Bên cạnh nông hộ cũng chủ động tích cực học tập và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả.
Description: 62tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6437
ISSN: B1510631
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
905.58 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.253.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.