Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64371
Title: Độ dẻo uốn của dầm bê tông cốp thép cường độ cao theo tiêu chuẩn ECO2
Authors: Đặng, Vũ Hiệp
Keywords: Dầm bê tông cường độ cao
Độ dẻo uốn
Tỷ lệ cốt thép chịu kéo
Tỷ lệ cốt thép chịu nén
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Người xây dựng;Số 05+06 .- Tr.47-51
Abstract: Trong vùng động đất mạnh, độ dẻo là một yếu tố rất quan trọng trong thiết kế để đảm bảo tính toàn vẹn của kết cấu khi chúng làm việc trong giai đoạn sau đàn hồi. Bê tông cường độ cao có khả năng biến dạng thấp, do đó khi chịu động đất sẽ ảnh hưởng đến tính biến dạng của kết cấu. Trong bài báo nay, độ dẻo uốn của dầm bê tông cốt thép với cốt thép chịu kéo, nén, cường độ bê tông và cường độ chảy của thép khác nhau được khảo sát lý thuyết, Sau đó, dựa trên các kết quả đạt được, một công thức cải tiến từ công thức của Guray và Ercan [4] được đề xuất để dự báo độ dẻo uốn của dầm bê tông cường độ cao.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64371
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.87 MBAdobe PDF
Your IP: 54.91.62.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.