Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6438
Title: Thực trạng sản xuất mít ( Artocarpus heterophyllus) ở xã Đông Phước A huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang.
Authors: Đỗ, Văn Hoàng
Nguyễn, Hoàng Thiện
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2018
Publisher: Trường ĐHCT
Abstract: Đề tài “Thực trạng sản xuất mít (Artocarpus heterophyllus) ở xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.” được thực hiện từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2018. Thí nghiệm được tiến hành trên 45 nông hộ trồng mít tại xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đánh giá thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến năng xuất của các nông hộ trồng mít tại xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng trái mít. Qua kết quả điều tra cho thấy, vườn mít của nông hộ bị gây hại bởi bệnh xơ đen và xì mủ là 100%, bệnh thối cuốn chiếm 11,1% , sâu đục thân chiếm 33,3%, ruồi đục trái 28,9%. Đông thời các bệnh này xuất hiện vào các tháng 5,6,7 trong năm. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất thực tế chịu ảnh hưởng và bị chi phối bởi rất nhiều nhân tố như: kinh nghiệm, diện tích, sâu, bệnh và các nhân tố khác chưa được đưa vào mô hình. Qua kết quả phân tích hồi quy cho thấy bệnh xơ đen là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến năng xuất của người dân vùng nghiên cứu, thông qua kết quả điều tra bệnh xơ đen ảnh hưởng 100% đối với 45 nhà vườn và bệnh xì mủ ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất nhưng vì người dân phá cây khi phát hiện bệnh nên không quy về năng suất được. Thực trạng cho thấy các nông hộ sản xuất mít (Artocarpus heterophyllus) đạt năng suất cao và đem lại thu nhập đáng kể cho người dân. Qua quá trình điều tra cho thấy những khó khăn của các nông hộ như kỹ thuật còn thấp, sản xuất nhỏ lẻ manh mún, bị các sâu bệnh gây hại (xơ đen, xì mủ, ruồi vàng...) chiếm tỷ lệ cao. Bên cạnh đó các nộng hộ có những thuận lợi như đất đai phù hợp cho việc sản xuất mít, người dân có kinh nghiệm trồng mít.
Description: 43tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6438
ISSN: B1510587
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.15 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.136.189


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.