Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6439
Title: So sánh các giống lúa cao sản ngắn ngày năng suất cao, phẩm chất tốt, tại Hòa An, Phụng Hiệp, Hậu Giang
Authors: Nguyễn, Thành Trực
Nguyễn, Việt Hùng
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2018
Publisher: Trường ĐHCT
Abstract: Nhằm tuyển chọn các giống lúa thích nghi trên vùng đất phèn, kháng một số sâu bệnh chính, thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất cao, phẩm chất tốt trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay để phục vụ sản xuất là mục tiêu của để tài: “So sánh các giống lúa cao sản ngắn ngày năng suất cao, phẩm chất tốt, tại Hoà An, Phụng Hiệp, Hậu Giang ”. Đề tài được thực hiện tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang trong vụ Đông Xuân 2017 – 2018. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần lặp lại và 12 nghiệm thức tương ứng 12 giống lúa D253, OM359, D158, D169, D191, D262, D258, D268, MTL480, OM7347, OM9577 trong đó giống JASMINE làm giống đối chứng, 12 giống lúa đã được tuyển chọn từ trại giống Long Phú. Các giống lúa được áp dụng theo phương thức làm mạ sân và cấy mạ lúa 15 ngày tuổi, cấy 1 tép/bụi với khoảng cách 15x20 (cm). Công thức phân được áp dụng là NPK 90:60:30 kg/ha. Trong quá trình thí nghiệm, theo dõi các chỉ tiêu: đặc tính nông học, tính chống chịu, năng suất và các thành phần năng suất, phẩm chất gạo. Kết quả thí nghiệm cho thấy có 2 giống lúa thích nghi tương đối tốt với điều kiện thời tiết thất thường, rầy nâu, sâu cuốn lá và bệnh đạo ôn. Đồng thời cho năng suất cao và phẩm chất tốt là: + Giống SH2161 có thời gian sinh trưởng 96 ngày, năng suất thực tế 10.7 tấn/ha, phẩm chất tốt, dạng gạo thon dài, tỷ lệ gạo nguyên 48.4%, kháng đạo ôn cấp 1. + Dòng D6-3 có thời gian sinh trưởng 97 ngày, năng suất thực tế 10.22 tấn/ha, phẩm chất tốt, dạng gạo thon dài, tỷ lệ gạo nguyên 44.7%, kháng đạo ôn cấp 1 .
Description: 53tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6439
ISSN: B1510150
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.61 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.