Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64425
Nhan đề: Quan hệ giữa cha mẹ và con cái đã xây dựng gia đình từ kết quả khảo sát gia đình 2017
Tác giả: Nguyễn, Hữu Minh
Trần, Thị Hồng
Lê, Ngọc Lân
Từ khoá: Người cao tuổi
Quan hệ cha mẹ - con cái
Gia đình Việt Nam
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới;Số 05 .- Tr.17-27
Tóm tắt: Cha mẹ vẫn là nguồn trợ giúp quan trọng cho con cái đã xây dựng gia đình trong các công việc hàng ngày. Khoảng cách sống gần và vị thế con duy nhất tạo thuận lợi cho việc giúp đỡ nhau trong công việc hàng ngày giữa cha mẹ và con cái. Sự trợ giúp kinh tế giữa cha mẹ và con cái là phổ biến, tuy nhiên, so với các loại hình hỗ trợ khác, sự độc lập về kinh tế thể hiện rõ ở các gia đình. Sự trợ giúp về kinh tế thường xuyên hơn ở các gia đình có mức sống cao, giữa cha mẹ với con trai và ở những gia đình sống gần nhau.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64425
ISSN: 1859-1361
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Gia đình và Giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.28 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.24.113


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.