Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64425
Title: Quan hệ giữa cha mẹ và con cái đã xây dựng gia đình từ kết quả khảo sát gia đình 2017
Authors: Nguyễn, Hữu Minh
Trần, Thị Hồng
Lê, Ngọc Lân
Keywords: Người cao tuổi
Quan hệ cha mẹ - con cái
Gia đình Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới;Số 05 .- Tr.17-27
Abstract: Cha mẹ vẫn là nguồn trợ giúp quan trọng cho con cái đã xây dựng gia đình trong các công việc hàng ngày. Khoảng cách sống gần và vị thế con duy nhất tạo thuận lợi cho việc giúp đỡ nhau trong công việc hàng ngày giữa cha mẹ và con cái. Sự trợ giúp kinh tế giữa cha mẹ và con cái là phổ biến, tuy nhiên, so với các loại hình hỗ trợ khác, sự độc lập về kinh tế thể hiện rõ ở các gia đình. Sự trợ giúp về kinh tế thường xuyên hơn ở các gia đình có mức sống cao, giữa cha mẹ với con trai và ở những gia đình sống gần nhau.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64425
ISSN: 1859-1361
Appears in Collections:Nghiên cứu Gia đình và Giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.28 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.78.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.