Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6442
Nhan đề: Khảo nghiệm sản xuất bộ giống dòng lúa năng suất và chất lượng tại huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa vụ đông xuân 2017-2018
Tác giả: Võ, Công Thành
Dương, Bửu Toàn
Từ khoá: Phát triển Nông thôn
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường ĐHCT
Tóm tắt: Để chọn ra giống lúa có chất lượng tốt, năng suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt và có khả năng thích nghi tốt với điều kiện môi trường, cơ cấu đất của vùng đất huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa. Nhằm thực hiện đánh giá khả năng thích nghi để chọn ra giống/dòng lúa cho chất lượng thơm, mềm cơm nhằm thay thế các nhược điểm như năng suất thấp, không thơm của giống lúa đối chứng 10T và giống/dòng lúa cho ra gạo cứng cơm hơn giống lúa đối chứng 10C phục vụ làm bánh, bún, thí nghiệm được tiến hành tại huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa vụ Đông Xuân 2017 – 2018 được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với diện tích mỗi giống 1000m2. Trong quá trình nghiên cứu, mẫu phân tích đất được lấy vào 4 lần vào giai đoạn mạ, giai đoạn tượng khối sơ khởi, giai đoạn trổ và giai đoạn thu hoạch như: độ chua hiện tại, độ chua tiềm tàng… và các chỉ tiêu nông học của lúa: phân tích các thành phần năng suất và chất lượng. Kết quả cho thấy đất ở đây thuộc loại đất chua và đã tuyển chọn ra được giống 3C, 3T. Giống/dòng 3C có chiều cao cây 96 cm có các thành phần năng suất như số hạt chắc/bông đạt 105,1 hạt, tỷ lệ hạt chắc đến 87,51%, trọng lượng 1000 hạt cân được là 25,17g, số bông/m2 là 316 bông trong khi đó giống/dòng đối chứng 10C có chiều cao cây là 75,38 cm, số hạt chắc/bông đạt 61,1 hạt, tỷ lệ hạt chắc chỉ đạt 81,57%, trọng lượng 1000 hạt với 24,17g, số bông/m2 đạt 398 bông. Giống/dòng 3T có các chỉ tiêu chất lượng như hàm lượng amylose thấp đạt 16,04%, hàm lượng protein là 4,7%, độ trở hồ ở cấp 6, độ bền thể gel ở cấp 3 còn ở giống/dòng 10T có hàm lượng amylose đạt 12,86%, hàm lượng protein là 4,3%, độ trở hồ cấp 6, độ bền thể gel ở cấp 3 và kết quả kiểm tra tính thơm trên lá lúa bằng kỹ thuật DNA cho thấy giống 3T thể hiện tính thơm còn giống 10T không biểu hiện. Năng suất thực tế dao động trong khoảng 5,26 - 6,93 tấn/ha.
Mô tả: 60tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6442
ISSN: B1510216
Bộ sưu tập: Khoa Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.98 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.89.248


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.