Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6443
Title: Phân tích hiệu quả kinh tế trong sản xuất dâu Hạ Châu tại huyện Phong Điền, Thành Phố Cần Thơ
Authors: Võ, Hồng Tú
Hứa, Hồng Ngọc
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2018
Publisher: Trường ĐHCT
Abstract: Đề tài “Phân tích hiệu quả kinh tế trong sản xuất dâu Hạ Châu tại huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ” được thực hiện nhằm: (1) Phân tích thực trạng sản xuất dâu Hạ Châu; (2) Phân tích hiệu quả kinh tế trong sản xuất dâu Hạ Châu tại huyện Phong Điền; (3) Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế trong sản xuất dâu Hạ Châu tại địa bàn nghiên cứu; (4) Đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong hoạt động sản xuất dâu Hạ Châu của nông hộ. Mẫu nghiên cứu được đề tài sử dụng là phương pháp chọn mẫu thuận tiện, tiến hành bằng cách phỏng vấn trực tiếp 40 nông hộ trồng dâu Hạ Châu trên địa bàn huyện Phong Điền. Đề tài sử dụng phương pháp DEA để ước lượng hiệu quả kinh tế trong sản xuất dâu Hạ Châu của các nông hộ, bên cạnh đó đề tài cũng sử dụng mô hình hồi quy tương quan đa biến để ước lượng các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của các nông hộ trồng dâu Hạ Châu trên địa bàn nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mức hiệu quả kinh tế trung bình của các nông hộ sản xuất dâu Hạ Châu trên địa bàn nghiên cứu là 60,4%, các nông hộ chưa đạt được mức hiệu quả kinh tế tối đa. Mức chi phí trung bình mà các nông hộ bỏ ra là 44.283,27 nghìn đồng/ha/năm. Bên cạnh đó các nông hộ sản xuất dâu Hạ Châu còn phải chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố đã được phân tích, cụ thể là các yếu tố nhân khẩu, diện tích, mật độ, chi phí thuốc BVTV và chi phí phân bón. Ngoài ra, các nông hộ sản xuất dâu Hạ Châu trên địa bàn huyện cần phải sử dụng hợp lý các yếu tố đầu vào cụ thể như phân bón, thuốc BVTV, lao động để giảm tối đa chi phí sử dụng trong hoạt động sản xuất.
Description: 53tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6443
ISSN: B1510675
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.