Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6446
Title: XÂY DỰNG FRAMEWORK CHO WEBSITE QUẢN LÝ
Authors: Trương, Minh Thái
Huỳnh, Quốc Tuấn
Keywords: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Chúng ta đang sống và làm việc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa khi mà cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang đến gần hội tụ nhiều công nghệ, trong đó cốt lõi là công nghệ thông tin. Công nghệ thông tin xuất hiện trong hầu hết các lĩnh vực: kinh tế, dịch vụ thông minh, nông nghiệp thông minh, y tế thông minh, giao thông thông minh… Khi đó các các hệ thống website, phần mềm, phần mềm điện thoại sẽ phát triển mạnh mẽ về số lượng, chất lượng. Kéo theo một số lượng lớn tài khoản người dùng được tạo ra trên mỗi hệ thống website, phần mềm, phần mềm điện thoại. Việc bùng nổ về số lượng người dùng thì việc quản lý người dùng cũng như kiểm soát việc truy cập vào tài nguyên của hệ thống là rất cần thiết. Đề tài “Xây dựng ramework cho website quản lý” là hệ thống được xây dựng và phát triển bằng NodeJS cung cấp khả năng quản lý người dùng, cấp phát quyền truy cập cũng như hạn chế việc truy cập vào tài nguyên hệ thống cho người dùng. Ngoài ra hệ thống còn được xây dựng trên kiến trúc REST nên cũng giúp cho việc phát triển mở rộng sau này được thuận tiện, dễ dàng hơn. Kết quả đề tài đã hoàn thành được mục tiêu đề ra như quản lý người dùng, quản lý được các chức năng hệ thống, quyền hạn của người dùng.
Description: 51 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6446
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.39 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.