Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6447
Nhan đề: Duy trì chất lượng 2 giống/dòng nếp lai THL01( nếp NK2 x lúa Nhật ) và THL02 ( nếp một bụi đỏ) tại huyện Phú Tân tỉnh An Giang ở cấp tác giả.
Tác giả: Võ, Công Thành
Huỳnh, Thị Cẩm Nhiên
Từ khoá: Phát triển Nông thôn
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường ĐHCT
Tóm tắt: Nhằm duy trì chất lượng giống nếp có chất lượng tốt và cho ra năng suất cao để đáp ứng nhu cầu đang sản xuất của 2 giống nếp THL01 và THL02. Đề tài được thực hiện tại nhà lưới trong một vụ từ tháng 6 đến tháng 12 bằng cách cấy 216 cây với khoảng cách 25 x 25. Chọn ra 10 dòng ưu tú của hai giống để theo dõi chỉ tiêu nông học, năng suất và thành phần năng suất, đánh giá chất lượng hạt nếp. Thông qua quá trình thí nghiệm đã chọn được dòng 2 dòng ưu tú của hai THL. Dòng 2_19 của giống 2 thuộc THL01 và dòng 3_18 của giống 3 thuộc THL02. Dòng 2_19 với chiều dài lóng 5,23 cm, độ cứng lóng 12,86 N/cm, đường kính lóng 5,54 mm, số chồi đạt 5 chồi, hàm lượng amylose 3.86%, hàm lượng protein 7.00%, độ bền gel cấp 1, nhiệt trở hồ cấp 5. Dòng 3_18 với chiều dài lóng 5,90 cm, độ cứng lóng 10,45 N/cm, đường kính lóng 6,68 mm, số chồi đạt 7 chồi, hàm lượng amylose 7.94%, hàm lượng protein 6.48%, độ bền gel cấp 1, nhiệt trở hồ cấp 7.
Mô tả: 37tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6447
ISSN: B1510163
Bộ sưu tập: Khoa Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.21 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.