Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6451
Title: So sánh năng suất và phẩm chất 12 giống lúa triển vọng tại Hòa An, Phụng Hiệp, Hậu Giang
Authors: Nguyễn, Thành Trực
Nguyễn, Thị Thắm
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2018
Publisher: Trường ĐHCT
Abstract: Nhằm tuyển chọn các giống lúa thích nghi trên vùng đất phèn, kháng một số sâu bệnh chính, thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất cao, phẩm chất tốt, để phục vụ sản xuất là mục tiêu của để tài: “So sánh năng suất của 12 giống lúa triển vọng tại Hòa An, Phụng Hiệp, Hậu Giang”, đề tài được thực hiện tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang trong vụ Đông Xuân 2017 – 2018. Bộ giống gồm 12 giống lúa được cung cấp từ Viện lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long, thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên, 3 lần lặp lại với giống đối chứng là OM4900 được canh tác phổ biến ở nhiều địa phương. Áp dụng phương pháp làm mạ sân mạ 15 ngày tuổi, được cấy 1 tép/bụi với khoảng cách 15x20 (cm). Các chỉ tiêu theo dõi và đánh giá gồm các đặc tính nông học, tính chống chịu phèn và sâu bệnh, các thành phần năng suất và năng suất thực tế, phẩm chất hạt. Kết quả thí nghiệm đã xác định được 2 giống ưu tú nhất thích nghi trên vùng đất phèn cho năng suất cao và phẩm chất tốt là:Giống OM232 có thời gian sinh trưởng 111 ngày, năng suất 9,94 tấn/ha, tỉ lệ gạo nguyên 55,2% thuộc dạng hạt thon dài; Giống OM359 có thời gian sinh trưởng 110 ngày, năng suất 10,15 tấn/ha, tỉ lệ gạo nguyên 49,2 %, thuộc dạng hạt thon dài.
Description: 42tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6451
ISSN: B1510213
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.92 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.22.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.