Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64528
Title: Anh bàn chú Luận Cao tốc - Tốc độ Cao
Authors: Xuân Nguyên
Keywords: Anh bàn chú luận
Cao tốc - Tốc độ Cao
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Người xây dựng;Số 07+08 .- Tr.10
Abstract: Anh không thấy hiện nay người ta đang tranh luận với nhau về chuyện làm đường sắt cao tốc hay làm đường sắt tốc độ cao à? Phe ủng hộ làm đường sắt tốc độ cao thì nói rằng làm thế nó kinh tế hơn, phù hợp với túi tiền của nước nhà, mà làm như thế thì vừa chở khách vừa chở hàng được, tiện lợi đôi đường, vận hành và quản lý cũng dễ hơn, cho nên chỉ cần chạy tầu với tốc độ 200km/giờ là được.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64528
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
252.03 kBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.