Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64548
Nhan đề: Phân cấp giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Tác giả: Trần, Thị Diệu Anh
Từ khoá: Phân cấp
Chính phủ
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Chính quyền địa phương
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 285 .- Tr.19-23
Tóm tắt: Tại Điều 112 Hiến pháp năm 2013 quy định, các chính sách, pháp luật sẽ do các cơ quan có thẩm quyền ở trung ương ban hành, còn chính quyền địa phương các cấp có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dưới sự kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước cấp trên. Chính quyền địa phương được giao thực hiện một số nhiệm vụ của cơ quan nhà nuớc cấp trên cùng với các điều kiện bảo đảm thực hiện nhiệm vụ đó trong trường hợp cần thiết. Quy định này của Hiến pháp là cơ sở pháp luật quy định cụ thể thẩm quyền, nhiệm vụ của từng cấp chính quyền địa phương những việc thuộc thẩm quyền của trung ương cũng như xác định rõ các điều kiện bảo đảm thực hiện.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64548
ISSN: 2354-0761
Bộ sưu tập: Quản lý Nhà nước

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.