Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64565
Title: Giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam
Authors: Phạm, Hồng Chương
Trần, Công Thắng
Keywords: Doanh nghiệp
Việt Nam và Nhật Bản
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông;Số 08 .- Tr.44-54
Abstract: Bài viết trình bày tổng quan về quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực nông nghiệp, phân tích các rào cản hạn chế doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam. Các vấn đề nêu ra trong bài là các nội dung cần đặc biệt lưu tâm trong quá trình thiết kế và thực thi chính sách thúc đẩy doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64565
ISSN: 1859 - 0519
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.98 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.