Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6457
Title: So sánh hiệu quả tài chính hai mô hình sản xuất ổi Đài Loan và ổi nữ hoàng của nông hộ tại xã Tân Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
Authors: Trần, Thanh Dũng
Võ, Minh Thuận
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2018
Publisher: Trường ĐHCT
Abstract: Đề tài “So sánh hiệu quả tài chính hai mô hình sản xuất ổi Đài Loan và ổi Nữ Hoàng của nông hộ tại xã Tân Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” được thực hiện nhằm: (1) Phân tích thực trạng sản xuất thanh ổi Đài Loan và Nữ Hoàng tại xã Tân Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. (2) So sánh hiệu quả tài chính và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của 2 mô hình sản xuất ổi Đài Loan và ổi Nữ Hoàng. (3) Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của mô hình sản xuất có hiệu quả hơn.(4) Đề xuất các giải pháp nhằm năng cao hiệu quả tài chính, xem mô hình sản xuất nào có hiệu quả hơn để khuyến khích các nông hộ tập trung vào mô hình đó nhiều hơn và góp phần tăng thêm lợi nhuận cho nông hộ tại địa bàn nghiên cứu. Đề tài sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện với 60 mẫu đều sản xuất ổi Đài Loan và ổi Nữ Hoàng 2 mô hình trong năm của nông hộ tại xã Tân Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Cụ thể ở 3 ấp: ấp 1, ấp 2 và ấp 3. Sử dụng các phương pháp thống kê mô tả, phân tích chi phí lợi ích, so sánh trung bình 2 tổng thể qua kiểm định T-test và sử dụng phương pháp phân tích hồi qui đabiến và phân tích SWOT. Kết quả nghiên cứu cho thấy ở xã Tân Hưng có điều kiện tự nhiên rất thích hợp để sản xuất ổi, hiệu quả từ mô hình đem lại cho các nông hộ là rất khả quan. Cụ thể trong nhóm hộ sản xuất ổi Đài Loan bỏ ra 159.211,80 đồng chi phí thì lợi nhuân mà nông hộ đạt được là 154.892,64 đồng và nhóm nông hộ sản xuất ổi Nữ Hoàng bỏ ra 162.909,99 đồng chi phí thì lợi nhuận mà nông hộ đạt được là 272.946,12 đồng. Qua đó cho thấy được mô hình sản xuất ổi Nữ Hoàng có chi phí cao hơn mô hình sản xuất ổi Đài Loan không nhiều mà lợi nhuận của nhóm hộ sản xuất ổi Nữ Hoàng thì cao hơn rất nhiều so với nhóm hộ sản xuất ổi Đài Loan. Để giúp cho nông hộ đạt được hiệu quả cao hơn trong sản xuất đề tài đưa ra một số giải pháp sau: liên kết sản xuất tăng diện tích để bán được với giá cao hơn, giảm được chi phí đầu, ngày công lao động nông hộ ổi Nữ Hoàng nhiều hơn vì ổi Nữ Hoàng đem lại hiệu quả rất cao cho các nông hộ.
Description: 54tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6457
ISSN: B1510629
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.53 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.