Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64587
Title: Sức chịu tải dọc trục cọc bê tông cốt thép trên đất đỏ Bazan
Authors: Lê, Trung Phong
Keywords: Cọc nhô
Địa chất đất đỏ Bazan
Hệ số nhóm
Nhóm cọc
Nén tĩnh cọc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Người xây dựng;Số 07+08 .- Tr.42-46
Abstract: Công trình nghiên cứu về sức chịu tải của móng cọc BTCT trên đất đỏ bazan ở Gia Lai là rất cần thiết. Các thí nghiệm về tính chất cơ lý của đất đỏ Bazan ở TP Pleiku sẽ được thực hiện. Thí nghiệm nén tĩnh cọc BTCT trên mô hình thu nhỏ đã được tiến hành bao gồm một cọc đơn, một nhóm cọc đài cao, nhằm xác định chuyển vị của cọc đợn, nhóm cọc nén nền đất đỏ Bazan ở TP Pleiku. So sánh kết quả thí nghiệm từ mô hình thu nhỏ với phần mềm Plaxis, từ đó đề ra các khuyến nghị trong thiết kế và thi công móng cọc BTCT trong điều kiện đất đỏ Bazan tại TR Plei ku.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64587
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.12 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.