Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64616
Title: Tiếp cận AHP lựa chọn dự án đầu tư công trình hạ tầng cấp nước tỉnh Bến Tre
Authors: Phạm, Hải Chiến
Nguyễn, Trọng Nguyễn
Thạch, Phi Hùng
Keywords: AHP
Quyết định đầu tư
Hạ tầng cấp nước
Quản lý dự án
Tỉnh Bến Tre
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Người xây dựng;Số 05+06 - Tr.100-108
Abstract: Sự phát triển kinh tế cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh tạo nhiều áp lực lớn đến nhu cầu đảm bảo nguồn nước sạch cho phát triển sản xuất và sinh hoạt của người dân Bến Tre. Tuy nhiên do các quy hoạch cấp nước của tỉnh mang tính cục bộ từng vùng, chưa lồng ghép trong các quy hoạch xây dựng, chưa giải quyết theo quy mô chiến lược tổng thể cấp nước toàn tỉnh Bến Tre và kết nối vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nên việc ra quyết định đầu tư các dự án hạ tầng cấp nước luôn gặp nhiều vướng mắc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64616
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.