Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6462
Title: Thẩm định qui trình định lượng tricyclazole trong thuốc bảo vệ thực vật bằng phương pháp HPLC
Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy
Phan, Thị Ngọc Châu
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thẩm định qui trình định lượng tricyclazole trong thuốc bảo vệ thực vật bằng phương pháp HPLC” được thực hiện với mục tiêu định lượng hoạt chất tricyclazole trong thuốc bảo vệ thực vật. Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC được tối ưu hóa với các điều kiện thích hợp và được áp dụng để phân tích các mẫu trên địa bàn thành phố Cần Thơ được gửi đến công ty với số mẫu là 8 mẫu. Qua việc đánh giá cho thấy phương pháp cho hiệu quả định lượng chính xác, phù hợp với yêu cầu phân tích. Do đó, có thể áp dụng để phân tích định lượng tricyclazole trong thuốc bảo vệ thực vật.
Description: 40tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6462
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
748.75 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.