Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64631
Nhan đề: Điều kiện lạo động và nguy cơ rủi ro sức khỏe nghề nghiệp của người lao động sản xuất bao bì giấy khu vực phía Nam
Tác giả: Phạm, Thị Kim Nhung
Hồ, Thanh Tú
Nguyễn, Thị Thu Giang
Từ khoá: Người lao động
Sức khỏe nghề nghiệp
Điều kiện lao động
Nguy cơ rủi ro
Bao bì giấy
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Hoạt động Khoa học Công nghệ: An toàn - Sức khỏe & Môi trường Lao động;Số 04, 05 & 06 .- Tr.13-28
Tóm tắt: Bài viết này công bố kết quả điều tra, đánh giá điều kiện lao động (ĐKLĐ) ở các cơ sở sản xuất bao bì giấy khu vực phía Nam. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp mới VNIOSH-2017 để đánh giá điều kiện lao động, đồng thời kết hợp với phương pháp VNIOSH-2019 nhằm xác định rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (RRNN) tại các công đoạn sản xuất đặc thù ở 3 cơ sở sản xuất bao bì giấy carton ở khu vực phía Nam. Kết quả cho thấy hầu hết vị trí làm việc trong các ngành trên có điều kiện lao động ở mức 4 (độc hại trung bình) và mức 5 (mức độc hại nặng), do môi trường làm việc có cường độ mức áp suất âm cao (hơn 85dBA) và thường xuyên phải mang vác tấm giấy kích cỡ lớn và nặng. Nghiên cứu cũng thống kê và đánh giá được 102 mối nguy tại các cơ sở sản xuất bao bì (SXBB) giấy; trong đó có 6 mối nguy được đánh giá ở mức cao (mức 5); 37 mối nguy ở mức 4 - mức rủi ro trung bình; 39 mối nguy có mức rủi ro khá đáng kể và 13 mối nguy được đánh giá ở mức nhỏ. Công nhân ép, làm thùng có rủi ro mắc các bệnh điếc nghề nghiệp và có triệu chứng giảm thính lực ở mức cao. Mức RRNN mắc bệnh điếc nghề nghiệp của công nhân in giấy bao bì, công nhân cắt và làm các công việc hoàn thiện sản phẩm ở mức khá đáng kể.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64631
ISSN: 1859-0896
Bộ sưu tập: Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.76 MBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.