Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64665
Title: Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội qua Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Authors: Hồ, Trọng Hoài
Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Di chúc
Hồ Chí Minh
Chủ nghĩa xã hội
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 10 .- Tr.13-19
Abstract: Nội dung cơ bản, xuyên suốt và bao trùm “Di chúc’của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tư tưởng về CNXH và con đường xây dựng CNXH ở Việt Nam. Bài viết phân tích và kết luận: với tầm vóc như một Cương lĩnh về đổi mới và xây dựng CNXH ở Việt Nam Di chức của Bác có ý nghĩa thiêng liêng thôi thúc, dẫn dắt sự nghiệp của Đảng và dân tộc ta trong hành trình xây dựng CNXH vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64665
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.253.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.