Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64694
Title: Mô hình Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc – Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Đỗ, Tiến Sâm
Nguyễn, Bá Thanh
Keywords: XHCN
CNXH đặc sắc Trung Quốc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 10 .- Tr.14-26
Abstract: Trung Quốc là nước lớn đang phát triển, đang thực hiện cải cách và mở cửa, chuyển đổi mô hình phát triển từ mô hình Chủ nghĩa xã hội (CNXH) truyền thống sang xây dựng CNXH đặc sắc Trung Quốc với 5 trụ cột là kinh tế thị trường XHCN, nhà nước pháp trị XHCN, văn hóa tiên tiến XHCN, xã hội hài hòa XHCN, và văn minh sinh thái, nhằm hướng tới xây dựng một quốc gia hiện đại hóa XHCN, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp vào giữa thế kỷ này. Việt Nam là nước láng giềng, có nhiều điểm tương đồng với Trung Quốc, Việt Nam cũng đang tiến hành công cuộc Đổi mới và hội nhập quốc tế, nhằm xây dựng quốc gia dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Vì vậy, những kinh nghiệm của Trung Quốc trong xây dựng mô hình CNXH đặc sắc Trung Quốc cũng có giá trị tham khảo đối với Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64694
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.40.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.