Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64772
Title: Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sử dụng đất sản xuất nông nghiệp vùng Bắc Trung bộ giai đoạn 2011-2015
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Mai, Văn Thông
Nguyễn, Thị Hằng
Nguyễn, Văn Vinh
Keywords: Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu
Sử dụng đất sản xuất nông nghiệp
Vùng Bắc Trung bộ giai đoạn 2011-2015
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 14 .- Tr.17-19
Abstract: Biến đổi khi hậu (BĐKH) và các hiện tượng thiên tai cực đoan, dị thường không còn là nguy cơ mà đã hiện hữu ở Việt Nam, tác động rất lớn tới nông nghiệp nước ta, cụ thể là đất sản xuất nông nghiệp. Bài báo này tổng kết, đánh giá diễn biến BĐKH và những ảnh hưởng tiêu cực của BĐKH đến đất sản xuất nông nghiệp khu vực Bắc Trung bộ giai đoạn 2011-2015. Kết quả nghiên cứu cho thấy do BĐKH, đất sản xuất khu vực Bắc Trung bộ đang mất dần. Giai đoạn 2011-2015, đất bị thoái hóa tăng 15,2%; Đất bị khô hạn tăng 11,6%; Đất bị ngập úng tăng 1,8% so với các giai đoạn trước. Đặc biệt, tình hình nhiễm mặn đất ngày càng phức tạp, nước mặn đã nhiễm sâu vào cửa sông có nơi 30 km, nhiễm mặn vào nội đồng có nơi sâu 100 m.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64772
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.99 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.168.16


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.