Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64786
Title: Nghiên cứu ứng dụng mô hình WEAP tính toán cân bằng nước sông Cần Thơ đến năm 2020 và 2050
Authors: Võ, Thị Ngọc Giàu
Nguyễn, Hiếu Trung
Phan, Thị Bích Tuyền
Trần, Hậu Vương
Lê, Thị Phụng
Keywords: Nghiên cứu ứng dụng mô hình WEAP
Cân bằng nước sông Cần Thơ
2020 và 2050
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 14 .- Tr.28-30
Abstract: Nước được xem là nguồn tài nguyên quan trọng đối với Đồng bằng sông cửu long (ĐBSCL) nói chung và TP. Cần Thơ nói riêng trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, thay đổi lưu lượng nước do việc xây dựng các đập thủy điện ở thượng nguồn sông Mê Công. Do đó, việc tính toán cân bằng nước nhằm mục đích bảo đảm đáp ứng nhu cầu dùng nước trên địa bàn là việc làm rất cần thiết. Để thực hiện việc tính toán cân bằng nước trong tương lai nhằm đưa ra dự báo giúp các nhà quy hoạch có thêm công cụ cần thiết, mô hình Hệ thống đánh giá và quản lý nguồn nước - The Water Evaluation and Planning System (WEAP) đã được sử dụng tính toán trữ lượng nước sông Cần Thơ và nhu cầu sử dụng nước ở các năm 2020 và 2050. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng đến năm 2020 và 2050, mặc dù nhu cầu dùng nước trên địa TP. Cần Thơ tăng và trữ lượng có thay đổi, tuy nhiên trữ lượng nước sông cần Thơ vẫn bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu dùng nước trên địa bàn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64786
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.82 MBAdobe PDF
Your IP: 35.153.166.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.