Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6479
Nhan đề: Ảnh hưởng của liều lượng dinh dưỡng KaLi lên sự sinh trưởng và năng suất cây cà chua ( Solanum lycopersicum) trồng theo phương pháp tưới nhỏ giọt trong điều kiện nhà lưới.
Tác giả: Phạm, Văn Trọng Tính
Trần, Duy Phát
Bùi, Thị Ngọc Duyên
Từ khoá: Phát triển Nông thôn
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường ĐHCT
Tóm tắt: Đề tài “Ảnh hưởng của liều lượng dinh dưỡng kali lên sự sinh trưởng và năng suất cây cà chua (Solanum lycopersicum) trồng theo phương pháp tưới nhỏ giọt trong điều kiện nhà lưới ”. Thí nghiệm được tiến hành nhằm tìm ra liều lượng dinh dưỡng K thích hợp cho sự sinh trưởng và năng suất cà chua, góp phần mang lại hiệu quả cao trong sản xuất. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẩu nhiên có 1 nhân tố: liều lượng K thay đổi theo từng nghiệm thức, có 5 nghiệm thức và 3 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại 10 chậu, 1 chậu trồng 1 cây. Với ngiệm thức 1: giảm 10% K, nghiệm thức 2: giảm 20% K, nghiệm thức 3: đối chứng (N = 83.5 ppm sử dụng từ tuần 1 đến tuần 4 và N = 105,11 ppm sử dụng từ tuần 5 đến tuần 24; P = 14.6 ppm và K = 133.28), nghiệm thức 4: tăng 10% K, nghiệm thức 5: tăng 20% K. Kết quả thí nghiệm cho thấy liều lượng K thay đổi theo từng nghiệm thức có ảnh hưởng đến những chỉ tiêu sinh trưởng ở từng nghiệm thức tại mỗi giai đoạn khác nhau. Năng suất thực tế và năng suất lý thuyết, năng suất thương phẩm giữa các nghiệm thức có ảnh hưởng đến liều lượng K. Năng suất thực tế trung bình là 692,00 g/chậu. Năng suất lý thuyết của từng nghiệm thức là: nghiệm thức 1 (728,67 g/chậu), nghiệm thức 2 (920,67 g/chậu), nghiệm thức 3 (1174,33 g/chậu), nghiệm thức 4 (978 g/chậu), nghiệm thức 5 (940,67 g/chậu). Năng suất thương phẩm cao nhất là: nghiệm thức 3 (778 g/chậu), kế đến cao nhì là nghiệm thức 4 (762,33 g/chậu). Độ Brixgiữa các nghiệm thức có ảnh hưởng bởi liều lượng K. Với thức 3 (7,75%) là cao nhất, cao thứ 2 là nghiệm thức 4 (7,54%). Liều lượng K cũng có ảnh hưởng đến độ dày thịt với nghiệm thức 1 (2,47 mm), nghiệm thức 2 (3,28 mm), nghiệm thức 3 (3,88 mm), nghiệm thức 4 (3,58 mm), nghiệm thức 5 (3,03 mm). Nên áp dụng công thức phân với liều lượng N = 83.5 ppm (sử dụng từ tuần 1 – 4) và N = 105,11 ppm (sử dụng từ tuần 5 – 24); P = 14.6 ppm và K = 133.28 và thực hiện các thí nghiệm ảnh hưởng của liều lượng dinh dưỡng đạm, lân lên sự sinh trưởng và năng suất cây cà chua (Solanum lycopersicum) trồng theo phương pháp tưới nhỏ giọt trong điều kiện nhà lưới.
Mô tả: 55tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6479
ISSN: B1510141
Bộ sưu tập: Khoa Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.06 MBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.