Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64845
Title: Đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách chi thường xuyên cho giáo dục đại học ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
Authors: Vũ Cường
Nguyễn, Quỳnh Hoa
Bùi, Trung Hải
Keywords: Đổi mới cơ chế
Hhân bổ ngân sách chi thường xuyên
Cho giáo dục đại học ở Việt Nam
Thực trạng và giải pháp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 32 .- Tr.16-19
Abstract: Việc đổi mới cơ chế phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho giáo dục đại học (GDĐH) là việc làm cần thiết. Những nỗ lực trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở GDĐH hiện nay ở Việt Nam đã bước đầu dịch chuyển theo hướng này. Tuy nhiên, việc triển khai những cơ chế này cần thận trọng, có học hỏi kinh nghiệm quốc tế và phải đảm bảo nhất quán với các nguyên tắc đổi mới cơ chế tài chính, đáp ứng mục tiêu, sứ mệnh của GDĐH trong bối cảnh mới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64845
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
881.08 kBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.