Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64876
Title: Tái cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa theo hướng phát triển bền vững
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hải
Keywords: Tái cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp
Tỉnh Thanh Hóa theo hướng phát triển bền vững
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 32 .- Tr.125-127
Abstract: Trong những năm qua, cùng với sự thay đổi cơ cấu ngành của tỉnh Thanh Hóa, cơ cấu ngành nông nghiệp đã có sự chuyển hiến đáng kể, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Mặc dù, cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa xác định chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững, song vẫn còn những hạn chế. Bài viết đánh giá tái cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa thời gian qua và đưa ra một số giải pháp, nhằm tái cơ cấu nông nghiệp của Tỉnh theo hướng bền vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64876
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
684.39 kBAdobe PDF
Your IP: 18.232.31.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.