Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64876
Nhan đề: Tái cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa theo hướng phát triển bền vững
Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Hải
Từ khoá: Tái cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp
Tỉnh Thanh Hóa theo hướng phát triển bền vững
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 32 .- Tr.125-127
Tóm tắt: Trong những năm qua, cùng với sự thay đổi cơ cấu ngành của tỉnh Thanh Hóa, cơ cấu ngành nông nghiệp đã có sự chuyển hiến đáng kể, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Mặc dù, cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa xác định chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững, song vẫn còn những hạn chế. Bài viết đánh giá tái cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa thời gian qua và đưa ra một số giải pháp, nhằm tái cơ cấu nông nghiệp của Tỉnh theo hướng bền vững.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64876
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
684.39 kBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.