Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64915
Title: Dự báo, tác động của biến đổi khí hậu đến vùng Bắc Trung bộ giai đoạn 2016 - 2030
Authors: Trần, Thị Thanh Huyền
Nguyễn, Thị Thảo
Nguyễn, Văn Vinh
Mai, Văn Thông
Nguyễn, Thị Hằng
Keywords: Dự báo
Biến đổi khí hậu
Vùng Bắc Trung bộ
Giai đoạn 2016 - 2030
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 15 .- Tr.21-22
Abstract: Biến đổi khí hậu (BĐKH) đã và đang tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất, đời sống của người dân sáu tỉnh Bắc Trung bộ. BĐKH có xu thế tăng nhiệt độ và tăng lượng mưa trong giai đoạn 2016-2030 ở khu vực Bắc Trung bộ, trái ngược với hiện trạng giảm lượng mưa ở giai đoạn hiện tại. Việc tăng lượng mưa và tăng nhiệt độ làm cho khu vực Bắc Trung bộ bị tác động nhiều đến sinh kế người dân, làm gia tăng tỷ lệ hộ nghèo. Bên cạnh đó BĐKH làm suy giảm tài nguyên đất, đa dạng sinh học.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64915
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
837.1 kBAdobe PDF
Your IP: 34.239.170.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.